HISTORIA

Powstanie i początki pierwszej w polskim rugby Spółki Akcyjnej wiąże się z wieloma ważnymi wydarzeniami oraz związanymi z tym datami:

03.12.2010 – podpisanie aktu notarialnego Budowlani SA

01.02.2011 – decyzja WZD o przeniesieniu zespołu do Spółki

22.02.2011 – podpisanie Umowy pomiędzy KS Budowlani i Budowlani SA

02.03.2011 – uzyskanie wpisu do KRS jako Budowlani SA

07.12.2012 – pismo KS Budowlani i data opuszczenia obiektów na Górniczej 5, biuro oraz obiekty treningowe zostały przeniesione na Milionową 12 do Szkoły Mistrzostwa Sportowego

2013 – zmiana sponsora tytularnego na Master Pharm (po 10 latach opuściła nas firma Blachy Pruszyński)

22.07.2014 – zakończenie sporu pomiędzy KS Budowlani i Budowlani SA

16.12.2014 – zmiana wpisu do KRS na Budowlani Rugby SA

01.03.2018 – zmiana adresu korespondencyjnego i przeniesienie BRSA do biurowca Electric House (potem Silver) na Aleja Tadeusza Kościuszki 59/61 w Łodzi, lokal 701

20.02.2020 – kolejna (wymuszona) zmiana danych w KRS dotycząca siedziby i adresu podmiotu: wykreślenie Górniczej 5 i wpisanie Al. T. Kościuszki 59/61


W dniu 03.12.2010 w Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy al. Kościuszki 99 następujących 10 osób podpisało akt notarialny, stając się założycielami firmy z nazwą Budowlani Spółka Akcyjna, mogącej używać skrótu Budowlani SA:

  1. Wiesław Chudzik

  2. Piotr Kalinowski

  3. Leszek Andrzejczak

  4. Piotr Serafin

  5. Kazimierz Matczak

  6. Stanisław Kalużny

  7. Zbigniew Zacharkiewicz

  8. Jacek Franasik

  9. Rafał Jujka

  10. Stanisław Klimczak

Kolejność wyżej zamieszczonych nazwisk jest zgodna z zapisem w akcie notarialnym. Większość z nich to osoby zasłużone dla rugby i KS Budowlani Łódź oraz członkowie Zarządu, którzy to byli inicjatorami powstania Spółki. Pierwszym prezesem Budowlani SA został wybrany jeden z założycieli Spółki: Stanisław Klimczak.

Utworzenie tego samodzielnego podmiotu organizacyjnego, mającego na celu przejęcie prowadzenia zespołu ekstraligi, było wymogiem dla spełnienia oczekiwań sponsorów. Miało być również zaawansowanym rozwiązaniem, spełniającym oczekiwania zawodników. Zawodników czołowego zespołu ekstraligi przechodzącego ciągłe stany kryzysowe, które nawarstwiły się po zakończeniu sezonu 2009/2010. Po rundzie jesiennej sezonu 2010/2011 sytuacja stała się tak napięta, że powstanie Spółki było jedynym rozwiązaniem ratującym mistrzowski zespół przed rozpadem i wycofaniem się z rozgrywek.

Założenie Spółki rozpoczęło burzliwe dyskusje w Klubie oraz rozmowy pomiędzy zarządami Budowlani SA i KS Budowlani. W dniu 31.01.2011 odbyły się spotkania prezesów z zespołem (zarówno KS jak i SA). Następnego dnia 01.02.2011 Walne Zgromadzenie Delegatów KS Budowlani Łódź, z licznym udziałem zawodników rugby, podjęło uchwałę o przejściu zespołu do Spółki.

W dniu 22.02.2011 podpisana została ciężko wypracowana „Umowa o współpracy” pomiędzy Spółką Akcyjną Budowlani i Klubem Sportowym Budowlani Łódź. Na mocy tej historycznej umowy nastąpiło przekazanie licencji zawodniczych do gry w ekstralidze rugby na rzecz Budowlani SA w zamian za zwrot kosztów wyszkolenia przekazanych zawodników (§1 i §2). Drużyna uzyskała możliwość korzystania z obiektów klubowych pod warunkiem wnoszenia stałej miesięcznej opłaty (§3). KS Budowlani Łódź wyraził zgodę na wykorzystanie przez Budowlani SA dorobku sportowego drużyny ekstraligi rugby w przedsięwzięciach sportowych, szkoleniowych i promocyjnych z udziałem Spółki (§4). Umowa ta podpisana na czas nieokreślony, została objęta klauzulą poufności z zachowaniem tajemnicy wszelkich jej postanowień. Na końcu Umowy znalazł się wpis, że wszelkie spory powstałe w związku z zapisami umowy będą rozstrzygane polubownie…(§5).

Na początku 2012 roku nastąpiły ważne zmiany w składzie Zarządu Budowlani SA. Nowym prezesem spółki został wybitny wieloletni zawodnik rugby, członek pierwszego Zarządu SA Krzysztof Serafin. Ustępujący, pierwszy i wielce zasłużony, prezes Stanisław Klimczak został członkiem Rady Nadzorczej.

W trakcie roku 2012 wystąpiła wymiana dokumentów pomiędzy Stowarzyszeniem i Spółką, dotycząca uregulowania zaległości finansowych związanych z realizacją Umowy o współpracy z 22.02.2011. Już na początku 2012 roku zarząd KS Budowlani, wzywając do uregulowania zaległości. wystąpił nawet z próbą ponownego przejęcia zespołu ekstraligi. Ponieważ nie doszło do zmiany warunków korzystania z obiektów Stowarzyszenia, których pogarszający się stan techniczny nie spełniał oczekiwań, Spółka została niejako zmuszona do opuszczenia Górniczej z dniem 07.12.2012. Nowe miejsce, czyli biuro i obiekty sportowe, Spółka znalazła w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Łodzi na ul. Milionowej 12. Wcześniej już, bo na początku roku szkolnego 2011/2012 została podpisana Umowa pomiędzy SMS i Budowlani SA, na mocy której stworzono klasy sportowe o profilu rugby dla gimnazjum i liceum.

Okresowe wypowiedzenie Umowy w zakresie korzystania z obiektów Stowarzyszenia było nawet interpretowane jako jednostronne jej zerwanie. W następstwie tych działań i drużyna ekstraligi stawała przed groźbą drastycznych kar dyscyplinarnych oraz finansowych Polskiego Związku Rugby, związanych z regulaminowym obowiązkiem szkolenia grup młodzieżowych. W świetle prawa i obowiązujących przepisów PZR sytuacja była niezwykle złożona i do dzisiaj nie została do końca wyjaśniona.

Rozwiązaniem okazało się długo oczekiwane ugodowe zakończenie sporu związanego z wykonywaniem Umowy o współpracy zawartej w dniu 22.02.2011 oraz spraw sądowych powstałych w związku z niniejszą Umową. Po spłaceniu powstałych zaległości finansowych w dniu 22.07.2014 podpisano porozumienie na mocy którego strony zgodnie potwierdziły obowiązywanie Umowy z 22.02.2011 w części dotyczącej przekazania przez KS Budowlani na rzecz Budowlani SA licencji zawodniczych do gry w ekstralidze. Jednocześnie strony potwierdziły, że Umowa nie obowiązuje w części dotyczącej korzystania przez Spółkę z obiektów przy Górniczej 5 (§1). Na mocy porozumienia z 22.07.2014 Klub Sportowy Budowlani z dniem uregulowania zaległości przez Budowlani SA zobowiązał się do stałego utrzymania i udostępniania na rzecz Budowlani SA wszystkich grup młodzieżowych w zakresie wymaganym przez przepisy wewnętrzne PZR, tym samym spełniając nałożony przez Polski Związek Rugby obowiązek posiadania grup młodzieżowych przez Budowlani SA (§2).

Pod koniec 2014 roku została zarejestrowana w KRS, znacznie wcześniej sygnalizowana przez udziałowców, nowa nazwa Spółki, która otrzymała wyróżniający ją człon Rugby. Nowy zapis zgodny z wpisem do KRS to: Budowlani Rugby SA.


Pomimo rozejścia się i własnych dróg dalszego rozwoju, sytuacja pomiędzy KS Budowlani oraz Budowlani Rugby SA nadal była napięta. Rok 2018 był rokiem 50-lecia sekcji rugby w Budowlanych, Jubileuszu różnie jednak interpretowanego i obchodzonego. W roku 2019 doszło do licznych konfrontacji, a w II półroczu znaczących nieprawidłowości, w wyniku czego nie otrzymaliśmy dotacji miejskiej na I półrocze 2020.


Opracowanie: Mirosław Żórawski